Statut SKN „Zarządzanie” działającego przy Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii – AGH w Krakowie

 

Studenckie Koło Naukowe „Zarządzanie” działa w poszanowaniu wolności intelektualnego poznania i wyrażania własnych przekonań, oraz tolerancji wobec odmiennych idei głoszonych przez inne osoby.

Artykuł I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Koło naukowe przyjmuje nazwę Studenckie Koło Naukowe „Zarządzanie” i zwane jest w niniejszym Statucie Kołem.

§ 2

Koło działa przy Katedrze Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle (zwanej dalej Katedrą) na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii (zwanym dalej Wydziałem GiG) w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (zwanej dalej AGH).

§ 3

Koło ma prawo posługiwania się nazwą SKNZ (dopuszczalna jest też wersja skrócona KNZ) oraz własnym logo, którego projekt zatwierdza Walne Zebranie członków.

§ 4

Koło korzysta z osobowości prawnej AGH.

Artykuł II. Cele i zadania Koła.

§ 1

Celami Koła są:

1.   Kształtowanie umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów natury naukowo-technicznej,

2.   Budowa forum dyskusyjnego dla wymiany informacji pomiędzy różnymi rocznikami studentów,

3.   Rozwijanie współpracy pomiędzy studentami AGH oraz studentami i organizacjami z innych uczelni krajowych i zagranicznych,

4.   Organizowanie i wymiana informacji o studenckich projektach badawczych i inżynierskich prowadzonych indywidualnie, w zespołach studenckich oraz we współpracy z pracownikami AGH,

5.   Promowanie i upowszechnianie pracy naukowej studentów Koła.

§ 2

Koło realizować będzie swoje cele poprzez:

1.   Współpracę z władzami AGH, Samorządem Studenckim oraz stowarzyszeniami i organizacjami studenckimi, w szczególności z innymi kołami naukowymi, działającymi w uczelniach krajowych i zagranicznych,

2.   Prowadzenie przez członków Koła zespołowych i indywidualnych prac naukowo-badawczych,

3.   Organizowanie wymian naukowych i kulturalnych pomiędzy uczelniami krajowymi i zagranicznymi,

4.   Organizowanie wykładów, konferencji, spotkań dyskusyjnych, wystaw, wyjazdów, praktyk studenckich oraz innych imprez o charakterze naukowym, technologicznym i kulturalnym,

5.   Inspirowanie kontaktów między studentami, kadrą naukową AGH i przemysłem, szczególnie lokalnym.

 

Artykuł III. Członkowie Koła, ich prawa i obowiązki.

§ 1

1.   Członkami Koła mogą zostać studenci AGH, którzy zaakceptują statut Koła.

2.   Członków Koła przyjmuje Zarząd Koła na ich wniosek, na podstawie deklaracji.

3.   O nabyciu i utracie praw członka decyduje Zarząd Koła.

4.   Wzór deklaracji ustala Zarząd Koła.

§ 2

Członkowie Koła mają prawo do:

1.   Udziału we wszystkich formach działalności Koła,

2.   Wybierania i bycia wybieranym do władz Koła,

3.   Głosowania,

4.   Zgłaszania wniosków i propozycji do władz Koła,

5.   Oceniania działalności Zarządu Koła i jego członków,

6.   Odwoływania się od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania,

7.   Głosu w głosowaniach dotyczących zmian Statutu, oraz rozwiązania Koła.

 

§ 3

Członkowie Koła są zobowiązani do:

1.   Przestrzegania postanowień Statutu i Władz Koła,

2.   Aktywnego realizowania celów i wspierania działań Koła,

3.   Godnego reprezentowania Koła w życiu uczelnianym i poza nim,

4.   Uczestniczenia w zebraniach Koła.

§ 4

1.   Ustanie członkostwa następuje:

·         przez wystąpienie dobrowolne – zgłoszone pisemnie w dowolnym czasie,

·         wskutek wygaśnięcia uprawnień studenckich,

·         wskutek rozwiązania Koła,

·         przez wykluczenie.

2.   Zarząd Koła może wykluczyć członka z Koła z powodu:

·         świadomego działania na szkodę Koła,

·         nie przestrzegania statutu,

·         rażącego nie wywiązania się z przyjętych wobec Koła zobowiązań.

Zarząd podejmuje uchwałę w tej sprawie bezwzględną większością głosów.

Od uchwały Zarządu, w sprawie wykluczenia, przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Koła, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji Zarządu. Walne Zebranie podejmuje uchwałę w tej sprawie bezwzględną większością głosów.

 

Artykuł IV. Struktura Koła.

§ 1

Władzami Koła są:

1.   Walne Zebranie,

2.   Zarząd Koła (liczący od 3 do 5 członków).

 

§ 2

Zarząd wybierany jest spośród członków Koła na Walnym Zebraniu.

§ 3

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Koła.

§ 4

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1.   Rozpatrywanie sprawozdań i decydowanie o absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła,

2.   Wybór członków Zarządu,

3.   Uchwalanie zmian Statutu,

4.   Określenie kierunków pracy Koła,

5.   Rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłoszonych przez Zarząd i członków Koła,

6.   Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu dotyczących utraty członkostwa w Kole,

7.   Podejmowanie uchwały dotyczącej rozwiązania się Koła,

8.   Podejmowanie uchwał o majątku i funduszach Koła w wypadku jego rozwiązania.

§ 5

1.   W Walnym Zebraniu mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie Koła.

2.   Walne Zebranie powinno odbyć się, co najmniej raz w roku. Wszyscy członkowie Koła powinni zostać poinformowani o terminach Walnego Zebrania z wyprzedzeniem, co najmniej siedmiodniowym.

3.   Zarząd zwołuje Walne Zebranie z własnej inicjatywy lub na wniosek 50% członków lub na wniosek Opiekunów Koła.

4.   Zwołane w ten sposób Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał przy obecności przynajmniej połowy liczby członków. Zebranie zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał bez względu na liczbę obecnych.

5.   Uchwały na Walnym Zebraniu podejmowane są w głosowaniu jawnym z wyjątkiem spraw osobowych zwykłą większością głosów, chyba, że przepisy lub niniejszy Statut stanowią inaczej.

6.   Uchwały na Walnym Zebraniu obowiązują wszystkich członków.

 

§ 6

1.   Wybór i odwołanie Zarządu odbywa się w tajnym głosowaniu bezwzględną (50% + 1) większością ważnie oddanych głosów na Walnym Zebraniu.

2.   Kadencja Zarządu trwa jeden rok.

3.   Liczebność Zarządu ustala Walne Zebranie na podstawie sugestii ustępującego Zarządu.

§ 7

Zarząd Koła składa się z Prezesa Koła i dwóch Wiceprezesów oraz członków dodatkowych, jeżeli tak ustali Walne Zebranie.

§ 8

Zarząd pracuje kolegialnie na posiedzeniach zwoływanych przynajmniej raz na miesiąc. Decyzje Zarządu, w formie uchwał, zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy liczby członków Zarządu w tym Prezesa, chyba, że niniejszy Statut stanowi inaczej.

§ 9

1.   Zarząd jest organem wykonawczym Koła. Pisma w imieniu Zarządu podpisuje Prezes lub jeden z Wiceprezesów.

2.   Zarząd Koła może upoważniać innych Członków Koła do dokonywania Czynności wymaganych w ust. 1.

 

§ 10

Do obowiązków Zarządu należą:

1.   Kierowanie działalnością Koła,

2.   Reprezentowanie Koła wobec władz AGH i na zewnątrz,

3.   Koordynacja pracy członków Koła,

4.   Podejmowanie decyzji w sprawie członkostwa,

5.   Zwoływanie Walnego Zebrania,

6.   Zarządzanie majątkiem i funduszami Koła,

7.   Rozpatrywanie spraw członkowskich zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.

§ 11

Zarząd ustępujący jest zobowiązany do przedstawienia Walnemu Zebraniu sprawozdania z działalności za rok ubiegły.

§ 12

Uchwały organów Koła mogą być uchylone przez Rektora w przypadku, gdy są niezgodne z przepisami prawa, Statutem AGH lub Statutem Koła.

§ 13

Praca organów Koła ma charakter społeczny.

§ 14

Dla realizacji swoich celów Koło korzysta ze środków materialnych przekazanych przez organy uczelni.

 

Artykuł V. Opiekunowie Koła Naukowego.

§ 1

Opiekunów Koła Naukowego powołuje na wniosek Zarządu i za zgodą zainteresowanego Dziekan Wydziału.

§ 2

Opiekun Naukowy Koła sprawuje nadzór nad działalnością merytoryczną Koła.

§ 3

Opiekunem Naukowym Koła może być pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny AGH.

§ 4

Dziekan może odwołać Opiekuna Naukowego z pełnionej funkcji.

§ 5

Odwołany Opiekun Koła pełni swoją funkcję do momentu powołania nowego Opiekuna.

  

Artykuł VI. Statut i rozwiązanie Koła.

§ 1

Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 2

Uchwałę w sprawie rozwiązania Koła podejmuje Walne Zebranie większością głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 3

Statut wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia i tym samym zastępuje dotychczas istniejące przepisy regulujące funkcjonowanie SKN „Zarządzanie”.